Dnes má meniny Timotej, gratulujeme.
PRIDAŤ OZNAM
Navigácia Kradnute.sk - Všeobecné podmienky

Všeobecné podmienky

Všeobecné podmienky používania a pravidlá

Tento dokument obsahuje všeobecné podmienky a záväzné pravidlá využívania služieb portálu kradnute.sk, prevádzkovaného Pavlom Kováčom. (Prevádzkovateľ)

Podmienkou možnosti využitia služieb nášho portálu kradnute.sk je súhlas užívateľa s týmito pravidlami a podmienkami.

Ochrana osobných údajov:

 1. Súkromná osoba Pavol Kováč (ďalej len „prevádzkovateľ“ alebo „správca“) spracováva v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „Nariadenie“), nasledujúce osobné údaje:

  • meno

  • e-mailovú adresu (vo verejnej časti na stránke sa nezobrazuje)

  • telefónne číslo (nepovinný údaj pri zadávaní oznamu)

  • lokalita

 2. Vyššie uvedené osobné údaje je nutné spracovať pre základnú funkčnosť portálu a to následovne:

  Meno – je povinný údaj pri vložení nového oznamu (nie je nutné uvádzať pravé meno)

  E-mailová adresa – nutná pre potvrdenie vloženého oznamu a pre odoslanie kódu pre vymazanie oznamu vloženého oznamovateľom, e-mail nie je vyditeľný vo verejnej časti, kto chce reagovať na oznam môže napísať anonymne cez kontaktný formulár a následne sa cez neho odošle odpoveď oznamovateľovi.

  Telefónne číslo – nie je povinný údaj, oznamovateľ ho nemusí uvádzať v ozname

  Lokalita – sa vyberá pri vložení oznamu, aby bola upresnená lokalita krádeže, straty, alebo nálezu veci

  Uchovanie a spracovanie osobných údajov je za vyššie uvedeným účelom po dobu 10 rokov od realizácie vloženia oznamu na stránku cez formulár, ak nepožaduje iný právny predpis uchovanie zmluvnej dokumentácie po dobu dlhšiu. Takéto spracovanie je možné na základe čl. 6 ods. 1 písm. c) a f) Nariadenie - spracovanie je nevyhnutné pre splnenie právnej povinnosti a pre účely oprávnených záujmov správcu.

 3. Na e-mailovú adresu, prípadne telefónne číslo môžu byť kupujúcemu zasielané novinky a iné obchodné správy, tento postup umožňuje § 7 ods. 3 zákona č.480/2004 Zb., o službách informačnej spoločnosti, ak ho kupujúci neodmietne. Tieto oznámenia možno kedykoľvek zaslaním e-mailu - odhlásiť.

 4. Spracovanie osobných údajov je vykonávané Rainman, s.r.o. teda správcom osobných údajov.

  Osobné údaje nebudú odovzdané do tretích krajín mimo EÚ.

 5. Správca nemá osobu tzv. poverenca. Správcu je možné kontaktovať na emailovej adrese info@kradnute.sk

 6. Správca osobných údajov, ako prevádzkovateľ webovej stránky www.kradnute.sk používa na tejto webovej stránke súbory cookies, ktoré sú tu použité na účely:

  •  
   • merania návštevnosti webových stránok a vytváranie štatistík týkajúcich sa návštevnosti a správania návštevníkov na webových stránkach

   • základné funkčnosti webových stránok.

  •  

  • Zber cookies na účely uvedené vyššie môže byť považované za spracovanie osobných údajov. Takéto spracovanie je možné na základe zákonného dôvodu - oprávneného záujmu správcu, a umožňuje ho čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia.

  • Webové stránky je možné používať aj v režime, ktorý neumožňuje zbieranie údajov o správaní návštevníkov webu - tento režim je možný buď nastaviť v rámci nastavenia prehliadača alebo je možné vzniesť proti takémuto zberu na základe oprávneného záujmu správcu námietku podľa čl. 21 Nariadenia, ktorá je dostupná v dolnej časti webových stránok. Vaša námietka bude vyhodnotená bezodkladne. Cookies nevyhnutné pre funkčnosť webu budú uchované len po dobu nevyhnutne nutnú pre fungovanie webu.

  • Ak podá návštevník námietku proti spracovaniu technických cookies nevyhnutných pre fungovanie webových stránok, nie je možné v takom prípade zaručiť plnú funkčnosť a kompatibilitu webových stránok.

  • Cookies, ktoré sa zberajú za účelom merania návštevnosti webu a vytvárania štatistík týkajúcich sa návštevnosti a správania návštevníkov na webe, sú posudzované v podobe hromadného celku a v anonymnej podobe, ktorá neumožňuje identifikáciu jednotlivca.

  • Zhromaždené cookies súbory sú spracované ďalšími spracovateľmi:

   • Poskytovateľom služby Google Analytics, prevádzkovanej spoločnosťou Google Inc., sídlom 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

 7. Prosíme vezmite na vedomie, že podľa Nariadenia máte právo:

  • zrušiť kedykoľvek zasielanie obchodných oznámení

  • vzniesť námietku proti spracovaniu na základe oprávneného záujmu správcu

  • požadovať od nás informáciu, aké Vaše osobné údaje spracovávame

  • vyžiadať si u nás prístup k týmto údajom a tieto nechať aktualizovať, opraviť alebo požadovať obmedzenie spracovania

  • požadovať od nás vymazanie týchto osobných údajov, vymazanie vykonáme, pokiaľ to nebude v rozpore s platnými právnymi predpismi alebo oprávnenými záujmami správcu

  • na prenosnosť údajov, pokiaľ sa jedná o automatizované spracovanie na základe súhlasu alebo z dôvodu plnenia zmluvy

  • požadovať kópiu spracúvaných osobných údajov

  • na účinnú súdnu ochranu, ak máte za to, že Vaše práva boli podľa Nariadenia porušené v dôsledku spracovania Vašich osobných údajov v rozpore s týmto Nariadením

  • podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov.Prevádzkovateľ portálu kradnute.sk si vyhradzuje právo odstránenia oznamu, ktorý bude v rozpore so zákonmi Slovenskej republiky, dobrými mravmi alebo by boli inak nevhodné pre zverejnenie a vyhradzuje si právo zabrániť prístupu užívateľom, ktorí budú zákony a dobré mravy porušovať.

Portál kradnute.sk je určený najmä na bezplatné vkladanie oznamov. Vkladať oznamy môže ktokoľvek – občan, živnostník, firma, iné právnické osoby a pod. (ďalej len užívatelia) za predpokladu rešpektovania limitov a pravidiel, stanovených prevádzkovateľom portálu kradnute.sk. 

Bezplatnosť oznamov je garantovaná aj do budúcna (samozrejme s výnimkou platených služieb).

!!! Oznamy budú zverejnené s neobmedzenou platnosťou, to znamená že pokiaľ ích nezmažete, alebo nepožiadate o zmazanie na e-mail: info@kradnute.sk tak budú zverejnené v databáze trvalo !!!

Oznamy môžu byť vkladané len do kategórií zodpovedajúcej ich obsahu.

Na využívanie služieb portálu kradnute.sk nie je potrebná registrácia.

Oznam môže mať len nekomerčný obsah.

Užívateľ môže podávať neobmedzený počet oznamov a záznamov. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo počet podávaných oznamov do jednej kategórie obmedziť. Nie je dovolené vkladať do nadpisu oznamu odkaz na web. Je zakázané vkladať oznamy zhodného obsahu, ako je kradnute.sk.

Podaný oznam je pridaný na portál kradnute.sk ihneď v okamihu pridania oznamu (s výnimkou platených služieb). Nie je dovolené podávať oznamy so zhodným textom do rôznych kategórií.

V textoch oznamov môže užívateľ uviesť (propagovať) akýkoľvek spôsob kontaktu (vrátane www adresy), pričom povinným údajom je platný e-mail. Po každom pridanom ozname bude užívateľovi zaslaný e-mail s kódom na odstránenie inzerátu.

Užívateľ si je vedomý, že užíva portál kradnute.sk na vlastnú zodpovednosť a vlastné riziko.

Užívateľ má právo využívať všetky služby, ktoré ponúka portál kradnute.sk vrátane platených služieb.

Prevádzkovateľ alebo ním poverená osoba (ďalej len prevádzkovateľ) si vyhradzuje právo zmazať (odstrániť) akýkoľvek oznam, ktorý nie je vzhľadom na svoj obsah zaradený v príslušnej kategórii a podkategórii, taktiež ak je v rozpore s platnými zákonmi Slovenskej republiky, dobrými mravmi, alebo ak to prevádzkovateľ uzná za vhodné aj bez toho, aby to oznámil užívateľovi inzerátu.

Užívateľ sa zaväzuje dodržiavať právne predpisy normy Slovenskej republiky pri používaní služieb tohto portálu kradnute.sk. V prípade porušenia právnych noriem môže prevádzkovateľ poskytnúť všetky dostupné informácie o užívateľovi oprávneným orgánom.

Prevádzkovateľ nemá žiadne povinnosti voči užívateľovi, ak nie je ustanovené inak.

Prevádzkovateľ neručí za nepretržitú funkčnosť kradnute.sk, jej bezchybnú činnosť a zabezpečenie. Zároveň má právo odstaviť portál kradnute.sk bez akéhokoľvek upozornenia a uvedenia dôvodu.

Prevádzkovateľ nezodpovedá za akúkoľvek škodu, ktorá by mohla byť užívateľovi spôsobená v súvislosti s používaním služieb na portály kradnute.sk, ako aj spôsobených jej nefunkčnosťou, chybovosťou, nezabezpečenosťou, činnosťou užívateľov či z iných dôvodov.

Prevádzkovateľ nezodpovedá za obsah portálu kradnute.sk a oznamov, ktoré boli pridané užívateľom legálnou, či nelegálnou cestou a ani nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné zneužitie služieb užívateľmi či tretími osobami.

Prevádzkovateľ môže používať obsah oznamov ako aj informácie o užívateľovi, ktoré zverejní na stránke priamo užívateľ (kontaktné údaje v ozname a pod.), podľa svojho vlastného uváženia.

Užívateľ výslovne súhlasí s tým, že prevádzkovateľ mu je oprávnený, v zmysle §65, zákona 610/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov, zasielať za účelom priameho marketingu informačné, reklamné e-mailové a faksimilné správy, vrátane krátkych správ. Užívateľ má právo (e-mailom) požiadať prevádzkovateľa o zrušenie zasielania týchto marketingových, informačných, reklamných e-mailových a faksimilných správ. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zasielať marketingové a iné uvedené správy za účelom vytvárania štatistík o používateľoch ako celku, pri rôznych cielených vlastných reklamných kampaniach prevádzkovateľa, pri organizovaní súťaží pre užívateľov a pri cielení reklamných kampaní tretích strán.

Prevádzkovateľ nepreberá žiadne záruky za správnosť obsahu vložených oznamov od užívateľov.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo podmienky a pravidlá kedykoľvek zmeniť. Toto ustanovenie sa vzťahuje aj na informácie o platených službách.

V prípade zmeny cien platených služieb, táto zmena nemá vplyv na už uhradené platené služby, ktoré budú uverejnené počas celej doby, na ktorú boli zaplatené podľa pôvodného cenníka.

Prevádzkovateľ má právo rozhodnúť o ukončení prevádzky portálu kradnute.sk .

Prevádzkovateľ dáva prísľub, že urobí všetko pre to, aby užívatelia boli so službami portálu kradnute.sk spokojní a prípadné reklamácie sa riešili k spokojnosti užívateľov.

Užívateľ vyjadruje súhlas s uvedenými podmienkami a pravidlami prtálu kradnute.sk a na znak súhlasu označí položku - Súhlasím s podmienkami a pravidlami.

Používateľ berie na vedomie a súhlasí, že prevádzkovateľ je oprávnený tieto pravidlá kedykoľvek meniť. Používateľ je pri využívaní služieb na serveri povinný dodržiavať právne normy štátu, v ktorom sa nachádza, ako aj právne normy Slovenskej republiky. V prípade porušenia právnych noriem alebo povinností uvedených v týchto pravidlách, môže prevádzkovateľ poskytnúť všetky dostupné informácie o používateľov (vrátane súkromných údajov používateľa) oprávneným orgánom.

Používateľ sa zaväzuje, že nebude robiť nič v snahe odstrániť, respektíve zabraňovať zobrazovaniu reklamy na portály , ani nebude vypínať zobrazovanie obrázkov.

Používateľ nesmie žiadnym spôsobom poškodzovať prevádzkovateľa a jeho dobré meno.

Používateľ nesmie na portály kradnute.sk propagovať služby iných osôb, ktoré sú v priamom alebo nepriamom konkurenčnom vzťahu k prevádzkovateľovi.

Používateľ sa zaväzuje, že bude pridávať na server kradnute.sk len fotografie, ku ktorým má autorské práva resp. súhlas autora. Používateľ nesmie na server pridávať fotografie, ktoré sú v rozpore s dobrými mravmi a so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, vrátane erotických a pornografických fotografií. Uvedené pravidlá pre pridávanie fotografií sa vzťahujú na všetky fotografie, ktoré používateľ pridáva na server.

Ochrana osobných údajov

Na zobrazovanie reklám návštevníkom našich webových stránok využívame služby reklamných spoločností tretej strany. Tieto spoločnosti môžu použiť informácie (neobsahujúce vaše meno, adresu, e-mailovú adresu alebo telefónne číslo) o vašich návštevách na týchto a iných webových stránkach s cieľom poskytnúť reklamy o tovaroch a službách, ktoré vás zaujímajú. Ak sa chcete dozvedieť viac informácií o tomto postupe a o možnostiach, ktoré máte k dispozícii, aby príslušné spoločnosti nepoužili tieto informácie, kliknite sem.
Google ako predajca tretej strany používa súbory cookie na zobrazovanie reklám na vašich stránkach.
Používanie súborov cookie DART umožňuje spoločnosti Google zobrazovať reklamy vašim najlepším používateľom na základe ich návštev na vašej stránke a ostatných internetových stránkach.
Používatelia môžu zrušiť používanie súboru cookie DART návštevou pravidiel ochrany osobných údajov pre sieť reklamy Google a obsahovú sieť.

Tieto podmienky a pravidlá nadobúdajú platnosť a účinnosť ich zverejnením.

V Bratislave dňa: 22.05.2018

kradnute.sk, copyright ©2016, Všetky práva vyhradené.
Prevádzkovateľ nezodpovedá za obsah oznamov ani diskusie, taktiež nezodpovedá za porušovanie práv duševného vlastníctva ani iných práv používateľmi. Každý používateľ preberá zodpovednosť za svoje oznamy sám a dobrovoľne a súhlasí s tým, že nebude používať služby na serveri na účely, ktoré sú v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
SEO FRENDLY Valid XHTML 1.0 Strict
TATO STRÁNKA JE XHTML 1.0 STRICT VALIDNÁ
Partneri: Zavlažovacie systémy RainManJazdecké potreby BratislavaiBazos.skrajka.eusera.skakvaria.skiFauna.skotaznik.skKadernictvo Bratislava